moment prosím

Kalendář akcí
Klientská sekce

email    

heslo    

Nová registrace | Heslo?!

Ekomuzeum

29.05.2017  

Ekocentrum pro rodinu a řemesla - Živé Ekomuzeum a veřejné řemeslné dílny pro rodinné hospodařící soběstačné jednotky a podporu řemeslníků.

Navrhujeme společnými silami zprovoznit komunitním způsobem starší objekt a vybudovat společné ekocentrum přímo na hranici CR a SR, kam mohou jezdit celé rodiny s dětmi, školy a zájemci o řemesla, soběstačnost, permakulturu nejen se podívat, ale hlavně umožnit prostor využívat a vzájemně si zážitkově předávat zkušenosti, získávat přátele a zanechávat zde nějaký svůj otisk pro dnešní i budoucí generace na velké stěnové mapě Oázy Života.

Tedy Živé ekomuzeum řemesel, recyklace a hospodaření, kde bude část vystavených a popsaných exponátů zároveň možné přímo vyzkoušet, používat v praxi ve veřejných dílnách.
Propojeno s Živou školu a bazarem, tak aby mohl kdokoli přijet se učit řemesla tím, že si sám vyrobí pod odborným dohledem nějaké své vlastní vybavení, stůl, postel, kuchyň. Které si může odvést nebo ponechat a nabízet.

Nebo a to je myslím velmi zajímavé dovezete jakékoli použitelné exponáty na recyklaci nebo opravu. Poté přímo vy nebo jiní studenti mohou exponáty v dílnách opravovat nebo umělecky recyklovat a zase odvážet nebo vystavovat, případně prodávat...

Tím se budeme navzájem od sebe inspirovat, naučíme se zase o něco lépe soběstačně hospodařit tak, abychom nepotřebovali více zatěžovat životní prostředí toliko továrnami a stále novými výrobky.

 

Dokonce by mohlo být možné si vyrobit i celý přírodní stavební systém, panely „SLAMAFLEX“ a poté společnými silami postavit váš svobodný dům.

Ekomuzeum je dokonce hned před vlakovým nádražím a přitom na polosamotě. Ještě je vtipné, že nádraží je na Slovensku a Ekomuzeum na Moravě a patří pod osadu s příznačným názvem jak ušitým na míru "Šance".

Možné aktivně využívat, pořádat zde kurzy, akce, setkávání různými spolky, jednotlivci i školami zabívající se hlavně Permakulturou, přírodním stavitelstvím, hospodařením, soběstačností, řemeslami, osobním rozvojem apod..

Na obrázku návrh na projekt, jen místo mateřského centra a v dalších okolních prostorech bude Ekomuzeum. Jelikož bude živé, tak jídelna, tančírna a učebny, jsou veřejné prostory, tedy možnost některé exponáty používat a tím se dané řemeslo učit. Přímo v suterénu a horním patře objektu budou veřejné dílny, učebny a aktivní prostory. Vzniknou zde různé dílny (učebny, ateliéry, jako truhlářská, tesařská, šicí, keramická, apod...). Dokonce asi 11km od nás je již veřejná klempířská dílna.

Komunitní financování: Nabízíme možnost koupě ekodluhopisů na dva roky. Případně zvažujeme nabídnout družstevní podíl nebo i úvěr bychom tentokráte přijali. Raději než jít cestou dotací, chceme prostředky získávat prací a příspěvky za naši práci a nabídnutý prostor. Takto doufáme získáme úvěr na rozběh a vybavení bez úroku.

 

 

Dále na budovu bude navazovat a prostory využívat:

Živá škola

 

Budování školícího střediska

Centrum pro rodinu a řemesla

Vrbovce – Šance (Javorník)1.   Co je Živá škola?

 

Živá škola je místo pro setkávání a vzájemné vzdělávání dětí a dospělých z místního regionu, okolních regionů a z různých zemí Evropy.

 

2.               Jak pracuje Živá škola

 

Živá škola spojuje výše uvedené skupiny a vede je ke vzájemnému, neformálnímu sebevzdělávání. Živá škola je pokračováním projektů slovenského sdružení Ekoosada Vrbovce. Ta se nachází 9 km od Živé školy a je vlastně širší součástí společného areálu. Živá škola a Ekoosada úzce spolupracují. V Ekoosadě se setkávali lidé z různých zemí Evropy, kteří se zde seznamovali jak s místními tradicemi, tak s přírodním stavitelstvím, udržitelným hospodařením, šetrnou výrobou energie, tedy oblastmi, které jsou důležité pro naši budoucnost, myšleno budoucnost celého lidstva.

 

Živá škola částečně ideově navazuje na činnost Křesťanského institutu pro životní prostředí. Od tohoto spolku jsme převzali budovu, ta je nyní hlavním sídlem Živé školy.  Křesťanský institut pro životní prostředí pod vedením Romana Jurigy  zahájil v těchto prostorách ekologickou osvětu propojenou s křesťanskými tradicemi. Bohužel pan Juriga zemřel a ostatní členové Křesťanského institutu pro životní prostředí nemohou v jeho odkazu pokračovat.

 

Živá škola je neformální, mimoškolní vzdělávací institucí. Nerozlišuje mezi žáky a pedagogy, ale za pomoci moderních pedagogických metod učí žáky (studenty) učit se od sebe navzájem. Studenti sami vytváří studijní zájmové kroužky a vzájemně si předávají své zkušenosti a znalosti, ale také se vzájemně seznamují se svými rodnými jazyky. Živá škola se hlásí k pedagogickému odkazu Jana Ámose Komenského (škola hrou, brána jazyků otevřena), a zejména pak k dílu a metodám doktorky Marie Montessori. Inspiraci dále čerpá od Freinetovské školy, Začít spolu a jiných úspěšných alternativních škol. Živá škola propojuje tradiční a moderní postupy a technologie, vybírá to nejlepší, vylepšuje a rozšiřuje tyto metody.

 

Živá škola zajišťuje vzdělání převážně v těchto oblastech:

 

·         Jazykové vzdělávání – důraz na výuku druhého cizího jazyka (předpokládá se, že prvním cizím jazykem je pro většinu studentů angličtina).

·         Kulturní dědictví – studenti z různých evropských národů seznamují ostatní se svou kulturou, zvyky a gastronomií.

·         Přírodní dědictví – studenti se seznamují zejména s místní bělokarpatskou přírodou a způsobem její ochrany a porovnávají s přírodním prostředím ve svých zemích, ve svých domovech. Vzájemně si tak vyměňují zkušenosti v oblasti ochrany přírody a krajiny.

·         Řemeslo a řemeslná tradice z pohledu dneška – studenti se seznamují s místními řemeslnými tradicemi, porovnávají a seznamují ostatní s úrovní řemesel ve svých zemích, zaměřují se nejen na uchování řemeslné tradice, ale i na možnost využití řemesel v budoucnosti, využití moderních materiálů a nových technologií.

 

1.     Jazykové vzdělávání

 

Živá škola klade důraz na výuku druhého cizího jazyka. Studenti z různých zemí se setkávají tak, aby se vzájemně mohli učit cizí jazyk od rodilých mluvčích a to zejména volnou, nevázanou formou během každodenních činností jako je příprava jídla, stolování, cvičení, během práce i během zájmové činnosti. Studenti spolu komunikují, neboť spolu tvoří nějaké dílo, například pomáhají při stavbě přírodního domu, natáčí vlastní film nebo připravují společné jídlo..

Lingua franca dnešního globalizovaného světa je angličtina. Její znalost je téměř samozřejmostí. K opravdovému poznání různých kultur (nejen) evropských národů však znalost angličtiny zdaleka nepostačuje. Posláním Živé školy je posilovat znalost Evropanek a Evropanů o kulturách a jazycích svých spoluobčanů z ostatních členských zemí. Živá škola klade nemalý důraz i na kulturní sbližování Čechů a Slováků, jejichž jazyky jsou vzájemně srozumitelné, avšak už o něco méně, než tomu bylo za společného státu.

 

2.     Kulturní dědictví

 

Živá škola umožňuje poznat kultury celé řady dalších evropských národů. Přičemž vzájemné poznávání kultur probíhá volnou, nenásilnou formou tím, že se studenti věnují aktivitám, které jsou nositeli kultury, jako jsou písně, tance a národní kuchyně. Poznávání kultur úzce souvisí s výukou jazyka, neboť jazyk je významným nositelem kultury.

 

3.                 Přírodní dědictví

 

Budoucnost nejen Evropy, ale celého lidstva je závislá na tom, jak zvládneme řešit aktuální ekologické problémy. Proto Živá škola jako jeden ze svých hlavních cílů seznamuje studenty s bohatstvím místní přírody. Toto uvědomění je pak nesmírně důležité pro hledání nových cest, jak získávat energii z obnovitelných zdrojů, jak nakládat s odpady, jak minimalizovat produkci odpadů, jak stavět šetrné a přitom pohodlné domy apod..

Živá škola učí, že přírodní a kulturní dědictví jsou na sobě vzájemně závislé. Zejména v Evropě prakticky neexistuje člověkem nedotčená příroda. Bílé Karpaty jsou příkladem, kdy působením člověka vznikl a udržel se jedinečný ekosystém karpatských luk. Ten je v dnešní době ohrožen i tím, jak se mění způsob hospodaření. Tradiční kosení a spásání je nahrazováno mechanizovaným hospodařením. Poznáním kulturních zvyků našich předků, jejich života a každodenních činností, včetně toho jak obhospodařovali louky, jakým způsobem si obstarávali dřevo, kde a jak si obstarávali hlínu a kámen na stavbu obydlí, jakým způsobem chovali dobytek - ať ta, či ona činnost měla v tom či onom případě buď pozitivní, či negativní dopad,  je klíčem k tomu, abychom pochopili celý přírodní ekosystém a dokázali ho udržovat a chránit.

 

4.                 Řemeslo a řemeslná tradice z pohledu dneška

 

Živá škola působí v místě, kde se doposud zachovala různá tradiční řemesla. Doposud je zde řada domů postavených z čistě přírodních materiálů, především nepálených hliněných cihel. Živá škola hledá v této starověké symbióze ponaučení, které nás může vést i do budoucna. Učíme se starým řemeslům jednak proto, abychom je uchovaly pro budoucí věky, jednak proto, abychom využili těchto znalostí a třeba je propojily i s moderními materiály a moderními nástroji.

 

Příkladem budiž třeba stavba domu ze slaměných balíků. Sláma je materiál starý a provázela člověka po věky, nejen zde na Kopanicích a Horňácku, ale všude, kde se pěstovalo obilí. Využívala se jako pokrývka střech (došky) a nebo jako pojivo do hliněných cihel (kotovice). Slaměný, lisovaný balík je vynálezem 20. století. Spojením starého a nového vzniká šetrný a přitom moderní způsob bydlení, který splňuje nároky jak na energetickou úspornost stavby, tak na zdravotní nezávadnost materiálů. Přitom taková stavba, nepočítáme-li práci, kterou lze obstarat svépomocně, vychází příznivě i cenově.

 

3.               Budování zázemí pro činnost Živé školy

 

Jak bylo řečeno výše, Živá škola je pokračováním aktivit Ekoosady a navazuje volně na záměry Křesťanského institutu pro životní prostředí. Oba tyto subjekty však působily se značným úsilím ne ve zcela vyhovujicích podmínkách. Ačkoliv Ekoosada pod vedením Petra Skořepy dokázala vybudovat na zelené louce jedinečné centrum, souhrn staveb z přírodních materiálů, které umožňují Ekoosadě rozvíjet své aktivity, naráží nyní zejména na kapacitní omezení.

 

Pokud chce Živá škola kvalitativně poskočit v nabídce svých aktivit, zapojit více studentů z více zemí a provázat svou činnost na místní region a okolní regiony, potřebuje vybudovat zázemí pro své  stěžejní činnosti.

 

1.      multimediální jazyková učebna a venkovní amfiteátr pro kulturní představení

2.      přípravna jídla, kuchyň, letní kuchyň, hliněná pec a prostory pro zpracování přírodních produktů, ovoce, zeleniny, mléka, sušárnu bylin a ovoce.

3.      dílny pro rukodělná řemesla

4.      ukázky moderních ekologických řešení jako Trombeho stěna

 

1.     Jazyková učebna

Bude sloužit pro výuku jazyků. Její prostory budou  připomínat čajovnu, součástí bude mezinárodní knihovna. Prostory budou využívány jak aktivně, bude zde probíhat společná výuka, třeba jako ve školní třídě, nebo i hraním společenských her, tak pasivně, mimo výuku, kdy bude sloužit jako místo pro individuální studium, čtení knih, poslech zvukových děl apod.  Jazyková učebna bude  vybavena jako multimediální učebna, bude zde možné nejen sledovat jazykově-vzdělávací audiovizuální díla, ale také je tvořit. Studenti si budou sami vytvářet  videa s prvky recese, které si přeloží do svých rodných jazyků a odvezou do svých krajů, kde očekáváme jejich šíření a využívání dalšími zájemci.

 

2.                 Amfiteátr

Amfiteátr je umístěn v prostorách tábora, uprostřed původních bukových lesů. Doplňuje jazykovou učebnu, umožňuje přenést výuku při pěkném počasí do lůna přírody. Zároveň je zde možné provozovat kulturní představení. Amfiteátr byl vybudován v 80. letech minulého století a nyní je potřeba provést jeho rekonstrukci.

4.               Zařízení pro zpracování potravin

Živá škola učí různým způsobům zpracování zemědělských produktů. Učíme tradičnímu zpracování mléka na sýry, kyšku, jogurt, kefír a další výrobky. Učíme jak sušit byliny, bohatství zdejších luk, a také jak sušit nebo moštovat místní ovoce. Učíme také vaření, každodenní přípravu pokrmů a to z různých pohledů, tradiční lidová kuchyně, moderní zdravá strava, kuchyně různých evropských národů.

Za tímto účelem je potřeba vybudovat patřičné zázemí. Jeho základní částí je kuchyň prostor, kde si studenti sami připravují jídlo.

Kuchyň je rozdělena na větší, klasickou pro starší děti a dospělé a na menší, kde mohou pomáhat bezpečně i menší děti. Zapojení dětí do běžné přípravy jídla je důležitou součástí jejich výchovy. Z dětí se nestanou pasivní konzumenti nadnárodních fast-foodů. Během přípravy jídla se studenti seznamují se svou kulturou a rozvíjejí volně své jazykové znalosti. Studenti z cizích zemí učí přípravu svých národních pokrmů ostatní. Gastronomii vnímáme jako nedílnou součást národní kultury, ačkoliv se toto často zanedbává. Vyznáváme a učíme názoru, že “tím co jíš, ovlivňuješ i své životní prostředí”. Stravovací návyky různých národů měly a stále mají vliv například na druh pěstovaných plodin, míru a způsob obhospodařování zemědělské půdy, intenzitu rybolovu apod. Na kuchyň, umístěnou ve školní budově, bude napojena venkovní letní kuchyně. Zde postupně se studenty vybudujeme různé pece na dřevo, pec na vaření a chlebovou pec, kde bude možné naučit se tradiční přípravě chleba.

Součástí tohoto potravinového celku bude i ukázka pěstování vybraných plodin. Tradiční součástí lidového domu bývala “zelná zahrada”, záhonek se základními bylinkami. Učíme, že širší součástí moderní kuchyně má být místo pro samozásobení čerstvými plodinami, bylinami a zeleninou. Jak k tomuto účelu využít i malý prostor, ukážeme  v přistavěném skleníku. Na jedné straně budovy vznikne ukázka vertikálních venkovních i vnitřních zahrad, spojených s chovem ryb, tzv. Aquaponie.

Pro sezonní zpracování zemědělských produktů bude Živá škola vybavena solární sušičkou, moštárnou atd..

Sušárny ovoce a bylin budeme budovat svépomocně. Postavíme tradiční bělokarpatskou sušírnu ovoce, jaká bývala součástí každého stavení. Kromě toho postavíme i modernizované, malé, jednoduché sušárny využívající proudění vzduchu ohřívaného sluncem přes sklo, tzv. teplovzdušný kolektor.

 

1.   Dílny - učebny

 

Řemeslné učebny

Dílny budou částečně přímo v ekocentru a částečně na táborové základně. Budou sloužit především pro řemeslné zpracování dřeva, opracování kulatiny z místních zdrojů, přípravu hliněných omítek a materiálu na stavbu slaměných domů.

Kolem ekocentra vznikne se studenty jako řemeslná dílna ukázka různých ekologických zateplovacích systémů, též samotný interiér bude sloužit jako dílna na různé dekorativní hliněné omítky. Škola si klade jako jeden z hlavních cílů připravit studenty přímo v praxi na provozování řemesla, případně rekvalifikovat nezaměstnané a pomáhat jim rozjet vlastní řemeslo a podnikání, včetně vytvoření internetového profilu v mapě Oázy Života s ukázkami vlastních prací.  

Technické učebny

Pracovní zájmové, technicky zaměřené skupiny tvoří experimentální dílny pod dohledem odborníků. Studenti zde budou mít možnost tvořit a testovat v praxi například využití separované odpadní šedivé vody na záhony, skladování dešťové vody, solární systémy na ohřev TUV, výrobu elektřiny nebo větrání. Budou zde jako ukázky různé druhy ekologického vytápění a získávání energie ve spolupráci s vysokými školami a odbornými firmami. Výsledky experimentů a měření budou publikovány a šířeny ve výukových videích.

Další učebny

Jsou pohybové (tělocvičny), učebna astrofyziky, aplikované fyziky a astrologie, rukodělné dílny na zpracování ovčí vlny, tkalcovský stav, šití, košíkářství, okrasné a užitkové zahradnictví, audiovizuální tvorba a výtvarné ateliéry.

 

2.                 Trvalá udržitelnost a rozvoj projektu, praktické uplatnění

              

Ekocentrum i táborová základna jsou standardně napojeny na dostupné sítě jako elektřina a plyn, ale jsou schopné fungovat jen s o něco menším komfortem i v případě výpadku sítí. Například moderní kompostovací a separační záchody, zadržování dešťové užitkové vody, hospodaření s odpadní šedivou a černou vodou, solární získávání energie, teplo z biomasy, fyzikální větrání a chlazení apod.. Těmito jednoduchými úpravami ukazují možnosti využívání efektivního spojení tradičních a moderních postupů a technologií. Projekt si klade za cíl v praxi předvést, možnost přijet zažít a vyzkoušet různé šetrné technologie, které lze aplikovat jak na vesnici, tak ve městě.

 

Chceme obyvatelům okolních obcí nabídnout prostor k setkávání při aktivitách vedoucí k přirozenému rozvoji zdraví těla i ducha. Ranní i večerní zájmové vzdělávací kroužky pro děti i dospělé. Dopoledne Montessori školku, jako mateřské centrum a časem i školu. A o víkendech vzdělávací workshopy a jiné akce. Pro univerzální využití je hlavní učebna s jídelnou vybavena posuvnou příčkou a zavíracími skříněmi pro pomůcky. Do budoucna plánujeme se studenty vysokých škol vyrobit vlastní solární-elektro školní minibus na propojení místních obcí.

Živá škola je velmi rychle adaptabilní vzhledem na rychle se měnící  moderní společnost. Je otevřena studentům a dobrovolníkům, kteří se zde naučí řadě praktických dovedností. Dosavadní činnost Ekoosady ukazuje, že absolventi vzdělávacích programů přírodního stavitelství byli schopni získané dovednosti uplatnit během krátkého času v praxi. Máme zkušenostmi ověřeno, že na trhu práce je poptávka po řemeslnících, kteří umí udělat kvalitní hliněné omítky či postavit hliněnou pec. Poptávka je i po odbornících schopných navrhnout šetrný způsob výroby energie a zároveň ho třeba i zrealizovat. Poptávka po zdravém, ekologickém bydlení roste, o čemž svědčí rostoucí zájem o naše dosavadní aktivity, Školu přírodního stavitelství apod.

Ve spolupráci s obcí Javorník vzniknou postupně na pozemcích kolem školy permakulturní ukázkové a zároveň experimentální zahrady jako učebny ekologického zemědělství, zahradničení a chovatelství.

 

Obsazenost  Živé školy

Škola přírodního stavitelství, kterou přes 6 let provozují zájmové sdružení Ekovesnice o.s. a Eko-osada o.z. má dostatek zkušeností s pořádáním a vedením řemeslné školy s celoroční obsazeností 10-15 studentů a dobrovolníků z různých zemí. Víkendové workshopy a letní školy měly v minulosti obsazenost kolem 20-50 studentů. Nové učebny, navýšení celoroční internátní ubytovací kapacity, rozšíření o rekvalifikační kurzy, školka a programy pro děti a školy očekáváme i zvýšení zájmu o Živou školu. Též spolupráce s pracovními úřady a jinými školami využíváním nových prostor a řemeslných dílen pomáhá k naplňování stanovených cílů. Obecně je nyní v CR i SR nedostatek prostorů a příležitostí k rozvoji řemesel a lidem a školám tyto sdílené učebny chybí. Toto místo přímo na hranicích je na tento úkol více než vhodné. Dle rostoucího zájmu o podobné školy ve světě, lze očekávat do budoucna rozšíření o univerzitu.

 

Očekáváme, že projekt bude přitahovat vzdělané a odpovědné zájemce (celé rodiny) o přistěhování do blízkosti školy, podobně jak se děje v okolí Eko-osady. Proto jsou do projektu zapojeny okolní obce, kde budou postupně přibývat obyvatelé. V návaznosti na školu bude postupně budováním sociálního bydlení s pozemky na pěstování vznikat nová eko-osada. Inspiraci čerpáme z různých podobných úspěšných projektů ve světě, třeba ze švýcarského města Les Avanchets, které se prezentuje jako jedno z nejzelenějších měst na světě a stalo se jednou velkou zahradou.

 

Příloha1: Vize Živá škola

Příloha2: Půdorysy návrhu jednotlivých pater nově budované Živé školy, Ekomuzea a veřejných dílen. Rozmístění učeben a dílen.

 

Pro Ekovesnice o.s.(Oázy Života z.s.), Eko-osada o.z., Živá škola z.s.,  vypracoval:

Petr Bolf  - petr.bolf@taborpolana.cz ,   00420777677029, 00421950484185

Petr Skořepa – ekovesnice@gmail.com, 00420739486553, 00421944293223

 

 

FOTOGALERIE

INFO: K tomuto článku není možno přidávat komentáře.

Překlad webu
Facebook
Google+
Poslední komentáře
Naše videa na YouTube
Reklama
Časopis Kvalitní život, mediální partner ekovesnice.cz
www.thermosolar.sk
www.naseekonomika.cz
www.dancelab.cz
Prodej stromků s.r.o. - zahradní centrum a ovocná školka Uherský Ostroh
(c)2010 ekovesnice.cz