moment prosím

Stanovy spolku EKOVESNICE z.s.

15.01.2024  

 

čl. 1. Název a sídlo společenství


 

 1. EKOVESNICE z.s. je ve vztahu k zákonům České Republiky, na jejímž území působí, spolkem, v souladu s příslušnou právní úpravou dle zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v aktuálním znění.

 2. Spolek se rozhodl užívat název EKOVESNICE z.s.. Spolek je založen pro sdružování fyzických a právnických osob, zabývajících se činnostmi odbornými a vzdělávacími, zaměřenými na kultivování lidských hodnot, způsobů myšlení a konání, umožňnujících trvale udržitelný způsob života a trvalý kvalitní rozvoj schopností člověka. Spolek je založen také pro poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany památek a kulturních hodnot a k dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti.

 3. EKOVESNICE z.s. sídlí v Liberci, Londýnská 14/96 a působí na celém území České republiky.

čl. 2. Základní cíle a účel EKOVESNICE z.s.

 1. Posláním EKOVESNICE z.s. je pomáhat hlubšímu poznání vztahu mezi člověkem a přírodou, lidskou společností a jejím životním prostředím. Smyslem existence a hlavními posláními jsou především:

 • ochrana přírody a krajiny, ochrana životního prostředí s cílem trvale udržitelného života ve společnosti a na Zemi, zachovat život ve všech jeho formách a chránit přírodu jako celek

 • prosazování ohleduplnosti, ochrany životního prostředí a dobrovolné skromnosti ve společnosti, prostřednictvím teoretické práce, vzděvávacích aktivit a praktických projektů

 • pomoc a podpora s rozvojem a zakládáním komunitního sociálního bydlení, center pro rodinu, osad, podpora vývoje inovací za účelem dosažení trvale udržitelného života a zdravého bydlení

 • podpora, propagace a aplikace přírodě blízkému stavění a zdraví prospěšnému bydlení, pomoc při budování přírodě přátelského bydlení

 • vzájemná výpomoc a poskytování služeb, výměna výrobků, budování trvale udržitelného společenství

 • péče o kulturní dědictví, podpora řemesel a místní ekonomiky

 • výzkum, vzdělávání, poradenství a realizace projektů směřujících k trvalé udržitelnosti života a k rozvoji decentralizované energetiky založené na využití obnovitelných zdrojů energie a zpracování odpadů

 • pořádání vzdělávacích, kulturních, osvětových, zábavních a pobytových programů a s tím souvisejícího poskytování ubytování a souvisejících služeb

 • ediční, vydavatelská, výchovná a propagační činnost v oblasti trvale udržitelného života

 • setkávání svých členů a příznivců za účelem vzájemného vzdělávání, poznávání a předávání zkušeností

 • rozvíjení mezinárodní spolupráce za účelem výměny zkušeností mezi občany různých zemí

 • hledání nových cest k trvale udržitelnému vývoji lidské společnosti, kvalit člověka a zachovatelnosti vytvořených hodnot

 • účast a umožňování účasti členů, přátel a spolupracovníků na dobrovolnických programech, konferencích, kulturních, sportovních a vzdělávacích programech, projektech a výměnách zkušeností mezi lidmi z různých zemí, církví a organizací formou partnerství

 • pro dosahování a realizaci těchto cílů spolek zajistí obsahovou a formální náplň konferencí, seminářů a vzdělávacích kurzů, sociálních, výměnných, kulturních a sportovních projektů a programů a místo ke konání setkání, seminářů, přednášek a konferencí, lektory a přednášející z domova i ze zahraničí, odpovídající podmínky pro vzdělávací kurzy, kulturní a sportovní aktivity a místo k realizaci teoretických a praktických projektů vedoucích k ochraně životního prostředí a k pomoci potřebným

 1. Formy hlavních činností, kterými EKOVESNICE z.s. naplňuje své cíle

 • pořádá vzdělávací akce, pobyty, přednášky, semináře, kurzy, konference, dílny, kulturní a diskusní setkání a kulturní akce typu výstav, hudebních a dramatických vystoupení a sportovních akcí

 • připravuje, organizuje a realizuje projekty pomoci potřebným a projekty a programy na ochranu životního prostředí

 • vytváří sbírky a účastní se na festivalech a jiných kulturně vzdělávacích akcích

 • ve spolupráci s partnery z domova i ze zahraničí prosazuje strategie trvale udržitelného života a realizuje vzdělávací, poradenské a výzkumné projekty v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie, zpracování odpadů a k přírodě šetrnému stavění

 • aktivně organizuje dobrovolnickou činnost a podporuje výměnné a poznávací programy spolupráce mezi členy různých organizací a občany různých zemí

 • zajišťuje nutnou infrastrukturu a logistiku pro realizaci uvedených aktivit včetně dopravy, ubytování a stravování osob účastnících se projektů a programů v rámci hlavní činnosti spolku

 • vykonává hlavní činnost za účelem dosahování svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl.2. těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností

 • vydavatelskou činností v oborech zájmu

 • zpracováním a realizací projektů v oborech zájmu

 • podporou, pomocí, propagací, projektováním, poradenstvím v oblasti přírodního bydlení a trvale udržitelného života

 • účastí při jednáních a řízeních samosprávných celků s volenými i správními orgány

 • zajišťováním prostoru pro tvůrčí činnost a dialog

 • rozvojem vnitrostátní i mezinárodní spolupráce se zájmovými organizacemi s podobným zaměřením


 

čl. 3. Organizační uspořádání

 1. Nejvyšším orgánem je Sněm, který se schází jednou ročně a plní funkci členské schůze podle výše uvedeného Občanského zákoníku České republiky v aktuálním znění.

 2. Sněm svolává Rada EKOVESNICE z.s..

 3. Práva a pravomoci Sněmu:

 • projednává předchozí a budoucí činnost EKOVESNICE z.s.

 • schvaluje výroční zprávy o činnosti a hospodaření EKOVESNICE z.s. za uplynulý rok předkládané Radou EKOVESNICE z.s.

 • hodnotí činnosti za uplynulý kalendářní rok

 • rozhoduje a schvaluje plány činností na další kalendářní rok

 • volí a odvolává členy Rady EKOVESNICE z.s.

 • přijímá zásadní rozhodnutí pro další činnost EKOVESNICE z.s.

 • rozhoduje o změně stanov

 • rozhoduje o výši členského příspěvku a datu splatnosti

 • v případě zániku jmenuje likvidátora spolku

 • může rozhodnout o přeměně či sloučení spolku

 • může rozhodnout o rozpuštění spolku 4/5 hlasováním

 1. Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň 2/3 výkonných členů.

 2. Sněm rozhoduje 3/4 přítomných hlasů výkonných členů.

 3. Rada EKOVESNICE z.s. je kolektivním statutárním orgánem spolku.

 4. Rada EKOVESNICE z.s. je tříčlenný orgán. Tvoří ji předseda, ředitel (= místopředseda) a starosta (= druhý místopředseda). Jejich funkční období je pětileté a mohou být voleni opakovaně z řad výkonných členů. Jejich funkce v Radě EKOVESNICE z.s. je bezúplatná.

 5. Radě EKOVESNICE z.s. předsedá předseda.

 6. Rada zasedá podle potřeby, minimálně však jednou za půl roku.

 7. Členové Rady EKOVESNICE z.s. mohou:

 • kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího jednání Rady EKOVESNICE z.s.

 • jednat za Radu EKOVESNICE z.s. samostatně, s výjimkou nákupů a investic či podpisu smluv, které vytváří závazky a výdaje EKOVESNICE z.s. vyšší než 1mil. Kč, či jejich ekvivalent v jiné měně, kdy jednají všichni členové Rady společně

 1. Pravomoci Rady EKOVESNICE z.s.:

 • přijímá členy do spolku

 • rozhoduje o změně druhu členství

 • rozhoduje o vyloučení členů

 • zasedá minimálně jednou za půl roku nebo častěji podle potřeby

 • navrhuje a schvaluje interní organizační normy a pravidla fungování svých vnitřních projektů.

 • svolává Sněm a to pravidelně jednou ročně ke dni podzimní rovnodennosti nebo v případě nutnosti i kdykoli mimo stanovený termín jako Sněm mimořádný

 • oznamuje den konání pravidelného Sněmu vývěskou na webových stránkách EKOVESNICE z.s. nejpozději měsíc před konáním pravidelného Sněmu. Součástí oznámení je i program Sněmu

 • svolává a oznamuje konání mimořádného Sněmu, stejně jako u konání Sněmu pravidelného na webových stránkách EKOVESNICE z.s. a případě, že člen sdílí se spolkem svou emailovou adresu, tak i elektronicky. Součástí oznámení je i program Sněmu

 • místo konání Sněmu určuje Rada EKOVESNICE z.s. a pokud není stanoveno jinak, probíhá v jejím sídle, v době, která co nejméně omezí členskou účast.

 • Radou určený člen učiní z každého výše uvedeného Sněmu zápis, který Rada schválí svým podpisem a tento zápis bude uložen v sídle spolku.


 

čl. 4. Členství ve spolku EKOVESNICE z.s.

 1. Členem EKOVESNICE z.s. se může svobodně stát každá fyzická osoba starší 16 let bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.

 2. Členem EKOVESNICE z.s. se nemůže stát osoba hlásící se k hnutí, či ideologii prosazující násilí, či netoleranci, a i změna postoje člena tímto směrem je důvodem k vyloučení ze spolku.

 3. Žadatel o členství ve spolku EKOVESNICE z.s. žádá o členství tím, že vyplní přihlášku ke členství a doručí ji Radě ke schválení.

 4. Členem EKOVESNICE z.s. se stává žadatel po schválení jeho přihlášky ke členství a zaplacením členského příspěvku na dané období. Nezaplacením příspěvku na daný rok, členství ve spolku zaniká.

 5. Ve spolku se rozlišuje dvojí členství:

 • komunitní členství

 • výkonné členství

 1. Komunitním členem se stává osoba, která splní podmínky výše uvedené podmínky (čl.4, odst. III. a IV.)

 2. Je-li to účelné, může se komunitním členem EKOVESNICE z.s. stát právnická osoba. O jejím členství rozhodne Rada EKOVESNICE z.s.. Právnická osoba musí určit svého zástupce, který ji zastupuje ve vztahu k EKOVESNICE z.s.. Na práva a povinnosti člena právnické osoby se přiměřeně uplatní práva a povinnosti členství fyzické osoby. Právnická osoba nemůže být výkonným členem.

 3. Komunitní člen EKOVESNICE z.s. má tato práva a povinnosti:

 • dodržovat stanovy EKOVESNICE z.s.

 • podílet se na činnostech EKOVESNICE z.s.

 • jednat v souladu s cíli spolku EKOVESNICE z.s., zachovávat její dobré jméno a dobrou pověst

 • být pravidelně informován o dění ve spolku EKOVESNICE z.s.

 • platit členské příspěvky způsobem stanoveným Sněmem

 • účastnit se pořádaných akcí za zvýhodněných podmínek, případně pomáhat s organizací

 • podávat návrhy, připomínky a vznášet dotazy Radě EKOVESNICE z.s. ohledně chodu EKOVESNICE z.s. a naplňování jejích cílů

 • účastnit se Sněmu EKOVESNICE z.s. hlasem poradním

 1. Výkonným členem EKOVESNICE z.s. se může stát komunitní člen, který dlouhodobě pracuje pro EKOVESNICI z.s. a je způsobilý napomáhat chodu a rozvoji EKOVESNICE z.s. v duchu jejího účelu a poslání. Změna členství z komunitního na výkonné probíhá ve dvou krocích.

 • Žadatel o výkonné členství získá doporučení alespoň jednoho stávajícího výkonného člena. Tento se stává jeho garantem. Nemá-li EKOVESNICE z.s. žádného výkonného člena, dává doporučení člen Rady, který se tímto stává jeho garantem.

 • Garant předloží Radě EKOVESNICE z.s. návrh na změnu komunitního členství žadatele na členství výkonné. Rada návrh posoudí na svém nejbližším jednání a schválí jej nebo zamítne.

 • V případě zamítnutí zůstává žadatel členem komunitním.

 • V případě přijetí se žadatel stává členem výkonným s okamžitou platností.

 • V případě, že garant opustí spolek, musí si člen získat garanta nového, jinak jeho výkonné členství zaniká s opuštěním spolku garantem.

 1. Výkonný člen EKOVESNICE z.s. má tato práva a povinnosti:

 • na základě přijetí do spolku podílet se na činnostech EKOVESNICE z.s.

 • dodržovat stanovy EKOVESNICE z.s.

 • jednat v souladu s cíli spolku EKOVESNICE z.s., zachovávat její dobré jméno a dobrou pověst

 • být pravidelně informován o dění ve spolku EKOVESNICE z.s. a sám se aktivně zapojovat i informovat se o dění, nebo ho aktivně tvořit

 • platit členské příspěvky způsobem stanoveným Sněmem

 • účastnit se pořádaných akcí za zvýhodněných podmínek, případně pomáhat s organizací

 • podávat návrhy, připomínky a vznášet dotazy Radě EKOVESNICE z.s. ohledně chodu EKOVESNICE z.s. a naplňování jejích cílů

 • účastnit se Sněmu EKOVESNICE z.s. s hlasovacím právem

 • dlouhodobě se podílet na řízení spolku nebo jeho konkrétních činností a zajišťovat předpoklady pro jeho fungování

 • volit řídící a kontrolní orgány - Radu EKOVESNICE z.s. - a má právo být do těchto orgánů volen

 1. Výkonný člen se stane komunitním členem:

 • na vlastní žádost

 • ztratí-li během prvního roku svého výkonného členství důvěru svého garanta a ten stáhne své doporučení a zároveň nezíská doporučení jiného výkonného člena

 • rozhodnutím Sněmu 2/3 většinou

 1. Členové EKOVESNICE z.s. neručí za dluhy EKOVESNICE z.s.. Za dluhy EKOVESNICE z.s. ručí EKOVESNICE z.s. sama jako právnická osoba, případně členové volených orgánů, stanoví-li tak zákon.

 2. Členské příspěvky jsou paušální částkou stanoveny na kalendářní rok a jsou jediným příjmem ve smyslu zákona 586/1992 Sbírky zákonů České republiky. Ostatní příspěvky v dobrovolné výši jsou dary od poskytovatelů.

 3. V případě přistoupení člena během roku je příspěvek splatný ihned po přijetí člena do EKOVESNICE z.s. a členství platí po celý zbytek kalendářního roku.

 4. V případě ukončení členství člena během kalendářního roku, na který již zaplatil příspěvek, se příspěvek nevrací.

 5. Zaplacením příspěvku získává člen výhody členství s okamžitou platností a ukončením členství je s okamžitou platností ztrácí.

 6. EKOVESNICE z.s. v souladu se zákonem 101/2000 Sbírky zákonů České republiky v aktuálním znění vede seznam svých členů a údajů o nich.

 7. Údaje v evidenci o členech jsou neveřejné a slouží pouze vnitřní potřeby a pro komunikaci uvnitř spolku. Nebudou poskytnuty třetí osobě.


 

čl. 5. Zánik členství

 1. Členství v EKOVESNICI z.s. zaniká nesplněním členských povinností a podmínek pro vznik členství (např.nezaplacením příspěvku, přihlášením se k hnutí, které je v rozporu s cíli a posláním EKOVESNICE z.s., atp.), nebo vyloučením Radou.

 2. Vystoupení z EKOVESNICE z.s. oznámí vystupivšví člen písemně předsedovi Rady EKOVESNICE z.s.. Po přijetí žádosti o vystoupení Radou na nejbližším zasedání, nabývá žádost o vystoupení okamžitou platnost.

 3. Vyloučení ze spolku EKOVESNICE z.s. oznámí Rada písemně členovi, včetně důvodů pro vyloučení. Po přijetí oznámení členem nebo do 10 dnů od odeslání oznámení na evidované kontaktní údaje, nabývá vyloučení platnost. Proti tomuto není možné se odvolat.

 4. Důvody vyloučení člena jsou zejména, pokud tento závažně porušil povinnost vyplývající z jeho členství a v přiměřené lhůtě nesjednal nápravu, a to ani po výzvě Rady EKOVESNICE z.s.. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li EKOVESNICI z.s. zvlášť závažnou újmu.

 5. V případě změny okolností, které vedly k vystoupení/vyloučení, je možné opakovaně kdykoli žádat o přijetí do spolku, obvyklým procesem. Rozhodnutí o přijetí závisí na rozhodnutí Rady EKOVESNICE z.s..

 6. Členství zaniká též úmrtím člena – fyzické osoby a zánikem člena - právnické osoby. Členství v EKOVESNICI z.s. nepřechází na právního nástupce.

 7. Členství zaniká zánikem nebo rozpuštěním spolku.

čl. 6. Odborné, poradenské a pracovní skupiny

 1. Rada EKOVESNICE z.s. může za účelem přípravy a realizace projektů a programů EKOVESNICE z.s. a za účelem zajišťování činnosti a chodu EKOVESNICE z.s. jmenovat odborné, poradenské a pracovní skupiny z řad členů EKOVESNICE z.s., jejich příznivců i externích fyzických a právnických osob.

 2. Členové odborných, poradenských a pracovních skupin se mohou stát zaměstnanci EKOVESNICE z.s. pouze na dobu určitou a na konkrétní úkol, projekt a funkci stanovenou v rámci tohoto projektu.

 3. Členové odborných, poradenských a pracovních skupin se mohou stát dobrovolníky na základě příkazní smlouvy s dobrovolníkem. V takovém případě jim Rada EKOVESNICE z.s. může přiznat příspěvek na vzdělávání, ošacení, zotavenou, komunikaci, dopravu apod. v rozsahu sjednané smlouvy.


 

čl. 7. Hospodaření spolku

 1. Spolek EKOVESNICE z.s. není založen za účelem dosahování zisku.

 2. Příjmy budou tvořit pouze:

 • členské příspěvky

 • dobrovolné příspěvky

 • dary

 • příjmy z činností podporující naplnění cílů EKOVESNICE z.s.

 • dotace

 • granty

 1. Ve smyslu zabezpečení právních předpisů může EKOVESNICE z.s. přijmout zaměstnance, dobrovolníky nebo brigádníky pro zabezpečení svých cílů a poslání.

 2. Veškeré příjmy spolku budou nadále použity pouze na další zajištění vlastních aktivit a činností s tím souvisejících v souladu s příslušnými zákony.

 3. Veškeré výdaje spolku budou schvalovány Radou a vydávány tak, aby neohrozily další chod spolku.


 

čl. 8. Zánik a likvidace spolku

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí 4/5 výkonných členů spolku.

 2. Spolek může zaniknout sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí 4/5 výkonných členů spolku.

 3. Spolek může zaniknout rozhodnutím Ministerstva vnitra České Republiky.

 4. Při zániku spolku jmenuje Rada EKOVESNICE z.s. likvidátora, který určí další postup.

 5. Po ukončení činnost na základě majetkového vypořádání bude veškerý majetek převeden na jinou právnickou neziskovou osobu, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Výběr této osoby/organizace schvaluje Sněm.


 

čl. 9. Závěrečná ustanovení

 1. Ostatní náležitosti fungování spolku, které neupravují tyto stanovy, se řídí dle Zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v aktuálním znění.

 2. Tyto stanovy schválil Sněm dne 9.10.2016

INFO: K tomuto článku není možno přidávat komentáře.

Překlad webu
Facebook
Google+
Poslední komentáře
Naše videa na YouTube
Reklama
Časopis Kvalitní život, mediální partner ekovesnice.cz
www.thermosolar.sk
www.naseekonomika.cz
www.dancelab.cz
Prodej stromků s.r.o. - zahradní centrum a ovocná školka Uherský Ostroh
(c)2010 ekovesnice.cz