moment prosím

Projekt Ralsko

15.01.2024  

Projekt byl zastaven kvůli ještě v té době nevyčištěnému vojenskému prostoru.


A) idea záměru a jeho využití

1) Revitalizace oblasti kasáren v bývalém vojenském újezdu Ralsko

   Prostor bývalých sovětských kasáren Ralsko - Nový Dvůr na parcelách o ploše cca 16.5 ha jižně pod silnicí Mimoň - Svébořice. Dnes je toto místo z větší míry plné rozpadajících se budov, pobořených ubytoven, příjezdových cest a parkovišť předurčených k likvidaci. Další plocha parcel je z větší části protkána sítěmi a kanalizací a je částečně porostlá náletem pionýrských dřevin. V rámci našeho záměru chceme toto území oživit a vrátit mu nejenom původní kvalitu, ale současně z něj vytvořit modelový projekt rozvojového ekologického centra.
   Projekt chce demonstrovat možnost revitalizace území s důslednou ekologickou šetrností a maximálním využitím stávajícího stavu.

 

2) Výstavba energoautarkního osídlení

   Ekologické rozvojové centrum má především ukázat na jednu z nejvýznamnějších možnosti - na sluneční architekturu a stavitelství jako na obecnou formu architektury a urbanistický styl budoucnosti. Záměrem projektu je poprvé v českých podmínkách realizovat energeticky nezávislou sídelní strukturu s praktickým využitím ekologických a energetických maxim. Ač je tato varianta sluneční architektury u nás prakticky neznámá, stala se již v některých evropských zemích realitou.
   Racionální využívání přirozených energetických cyklů spolu s aplikací obnovitelných zdrojů energie (OZE) představuje zásadní prvky regionálního rozvoje. Rovněž má perspektivu trvalé udržitelnosti, protože je založeno na místních zdrojích, energiích a surovinách.
   Jedním z významným prvků energetické proměny České republiky jsou nulemisní stavby, které mohou v konceptu energetické sanace sídel přinést celkovou úsporu až do výše 35 % současné spotřeby.
   Pro dosažení cílů daných mezinárodními klimatickými konvencemi a Bílou knihou Komise EU o obnovitelných zdrojích a k dalšímu udržitelnému vývoji je nutná změna energetické politiky ČR. Jedním z důležitých realizačních kroků je výstavba komplexních demonstračních energoautarkních sídel na úrovni každého kraje a později každého mikroregionu.

 

3) Tvorba pracovních míst

   Jedním z dalších důležitých prvků regionálního rozvoje je tvorba lokálních pracovních míst, které budou jednak přímým přínosem pro lokální ekonomiku, jednak inspirativním příkladem pro region. Pro obyvatele energoautarkního osídlení vzniknou nové pracovní příležitosti navázané na lokální zdroje a suroviny, především v oblastech: lokální energetiky s použitím energetických rostlin a bioplynu
kvalifikovaného zemědělství (zeleninové skleníky, pěstování léčivých bylin, včelařství....)
zpracování přírodních surovin (přírodní kosmetika, ....)
alternativní restaurace, arboretum ....

 

4) Sociální a další přínosy

 • prostor pro další vzdělávání (semináře, kurzy, inform. pobyty, přednášky, stáže prostudenty, spolupráce se školami, přednášková činnost s praktickou demonstrací...)
 • integrace do stávajících lokálních struktur (agroturistika, cyklostezka, ochrana přírody...)
 • práce s dětmi a mládeží (kroužky výtvarné a jazykové, výstavy, galerie ...)
 • psychologická poradna, spolupráce s některými stacionáři a NGO (programy pro klienty...)
 • sportovní areál

  Předpokládáme, že do regionu s našimi záměry proniknou nové myšlenky a vzdělaní lidé, kteří budou přirozeně aktivní.

   

 

B) Rámcové schéma jednotlivých kroků realizace

1) Uzavření smlouvy s o smlouvě budoucí/ kupní smlouvy na vytypované pozemky

   S ohledem na neziskový charakter našeho projektu a jeho nesporný přínos pro společnost navrhujeme prodej uvažovaných ploch za symbolickou cenu s právními zárukami pro prodávající stranu. Smlouvu si představujeme například koncipovanou jako smlouvu o smlouvě budoucí (která by příkladně zohledňovala podmínku zápisu do LV až po kolaudaci prvních dokončených objektů a základních sítí), případně jinak, dle běžné praxe.
   Do smlouvy navrhujeme dále začlenit smluvní termíny dokončení jednotlivých kroků s případnými sankcemi při nedodržení podmínek.

 

2) Dokumentace stávajícího stavu

   V rámci projektu detailně prozkoumáme stávající situaci, prověříme možné kontaminace a pořídíme fotografickou dokumentaci stávajícího stavu, včetně leteckých snímků.

3) Vypracování podkladů pro územní rozhodnutí

   Na základě dokumetace stávajícího stavu bude koncipována žádost pro územní rozhodnutí obsahující popis záměru, jednotlivých objektů a jejich využití (viz legenda k nákresu)

4) Projekt demolice, demolice a asanace stávajícího stavu

Projekt demolice bude koncipován tak, aby z něj rezultovalo co nejmenší množství skládkovaného materiálu, neboť materiál bude dílčím způsobem:

 

 • opětovně využit při stavbách objektů (zásypy, expandované izolační hmoty, fasády, substrát kořenové čističky ....
 • využit po vytřídění na rekultivaci písčitých ploch
 • nabídnut za odvoz na zpevnění lesních cest
  Získání demoličního rozhodnutí na základě vypracované demoliční studie a dokumentace. 
 • 5) Získání stavebního povolení

     Získání stavebního povolení je vázáno na detailně vypracovaný projekt; poněvadž se ale jedná o komplexní projekt musí se na jeho přípravě podílet několik různých projektantů a architektů, kteří ve spolupráci se zadavatelem vypracují:

 • studii osídlení se sdílenými prvky vybavení, managament a uspořádání budoucích funkcí
 • projekt všech objektů osídlení, včetně pozemkových úprav
 • vypracování studie komplexní energetické soběstačnosti se zajištěním OZE
 • projekt energetického vybavení OZE
  Při hledání vhodného architekta se soustředíme na ty, kteří již mají zkušenosti s realizacemi v oblasti sluneční architektury. 
 • 6) Vlastní stavby

  a) vybudování elektrické přípojky/trafo, přívod elektrického proudu, zajištění pitné vody, KČOV
  b) domy pro stálé bydlení, integrované skleníky a energetika
  c) domy demonstračního centra a energetika
  d) další objekty (skleníky, výrobní prostor...)

   

  7) Termíny kolaudace

  a) do dvou let po uzavření smlouvy
  b) 4 roky po uzavření smlouvy
  c) 5 let po uzavření smlouvy
  d) 6 let po uzavření smlouvy

   

  8) Budoucí majetkové vztahy

     Prvotním nabyvatelem celého území se stane občanské sdružení Nový Dvůr pod Ralskem. Tato nezisková organizace ale nechce z důvodů manipulační volnosti budoucích obyvatel a určité spravedlivosti vlastnit všechny objekty, a proto navrhuje aby:
  a) vlastní domy včetně nutných parcel minimálně ve velikosti zastavěné plochy byly převedeny ještě před kolaudací do osobního vlastnictví obyvatel. Předkupní právo na tyto domy s pozemky bude mít formou věcného břemena zajištěno sdružení - nezisková organizace. Prodej i pronájem jiným zájemcům bude tak vázán na konsensus ostatních obyvatel. Toto pravidlo zařazujeme především z důvodů, že osídlení chceme provozovat:

 • na vysokém ekologickém standardu,
 • v úsporném a udržitelném režimu,
 • s kalkulační energetickou soběstačností, což je reálné v rámci fungujícího konsensu postaveném na prvotní vůli obyvatel k charakteru záměru.

  b) zbylé plochy a demonstrační část osídlení bude ve vlastnictví neziskové organizace s tím, že věcným břemenem bude znemožněn prodej dalším osobám, zástava pro bankovní úvěr, či další manipulace očividně v rozporu s původním záměrem.
  c) společný objekt obytné části, zemědělská zařízení a výrobní prostor budou ve společném vlastnictví obyvatel nebo neziskové organizace. 
 • 9) principy financování projektu

     Celý záměr bude financován způsobem zohledňujícím využívání objektů. Různé finanční zdroje jsou vybrány podle toho, komu a čemu bude objekt sloužit. (čísla odpovídají krokům rámcového schématu)

  1) Nadace Partnerství, KÚ Liberec, ekologické nadace
  2) dtto
  3) zahraniční nadace (Česko německý fond budoucnosti pro přeshraniční projekt ...)
  4) zahraniční nadace (Umweltstiftung...)
  5) Phare
  6)
  strukturální fondy EU
  budoucí vlastníci domů - osobní prostředky (energetika část. SFŽP)
  rozvojové fondy kraje (energetika část. SFŽP)
  budoucí vlastníci - osobní prostředky (energetika část. SFŽP)

  Po ukončení hlavní části výstavby budeme prosazovat ekonomickou soběstačnost osídlení, založenou na využívání OZE, poskytování služeb a drobné zemědělské a jiné výrobě.

   

  Legenda k záměru

  elektrická síť

     Počítáme s napojením na veřejnou sít středního napětí v západní části uvažované plochy, odkud bude po transformaci vedena zemním kabelem jako 380/220 V.
     Celkový provoz bude energoautarkní, a síť bude využívána jako záskokový a vyrovnávací zdroj i pro prodej případných přebytků proudu.

  odpady

  a) pevný odpad bude lokálně zpracován nebo recyklován, představuje jeden z parametrů „eko“ vesničky....
  b) kapalný a biologický odpad bude řešen v kombinací bioplynového generátoru (s energetickým využitím bioplynu a zbytkového kalu na zúrodnění pěstebních ploch v areálu) s kořenovou čističkou (KČOV)

  pitná voda

  bude zajištěna z lokálního zdroje a upravena neaditivním způsobem (ultrafiltrací, UV zářením...) při dodržení všech hygienických nároků.

  budovy

 • domy na rodinné bydlení (v konečné fázi pro cca 25-30 osob, tedy až 8 -10 samostatných objektů, částečně řadových, komponovaných s vícefunkčními skleníky (pěstování rostlin a akumulace tepla)
 • centrální objekt pro obytnou část se záskokovou kotelnou na biomasu, technickými a společenskými prostorami ....
 • centrum pro vzdělávací programy, ubytovací prostor pro 25-30 osob
 • garáže z lehkých konstrukcí zatravněné
 • multifunkční prostor pro drobnou výrobu
 • alternativní restaurace, čajovna s galerií ... 
 • komponenty solární energetiky a obnovitelných zdrojů energie

 • hydromikrozdroj
 • fotovoltaická fasáda/střecha
 • větrné mikroelektrárny integrované do staveb a ploch
 • solární panely se zařízením na akumulaci tepla
 • rekuperace tepla z odpadního vzduchu budov
 • solární Stirlingův motor
 • zemní výměníky tepla
 • bioplynový generátor
 • plantáž obnovitelné biomasy 2-3 ha
 • přidružené objekty

 • kořenová čistička odpadní vody (KČOV)
 • pěstební plochy speciálního zemědělství
 • sad, např. původních krajových odrůd ovoce
 • sportovní a relaxační plochy a zařízení (tenis. kurty, lukostřel...)
 •  

 

 

Autor Eurosolar.cz   Český sluneční informační server

Projekt byl zastaven kvůli ještě v té době nevyčištěnému vojenskému prostoru.

INFO: K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře. Přidat komentář.

Překlad webu
Facebook
Google+
Poslední komentáře
Naše videa na YouTube
Reklama
Časopis Kvalitní život, mediální partner ekovesnice.cz
www.thermosolar.sk
www.naseekonomika.cz
www.dancelab.cz
Prodej stromků s.r.o. - zahradní centrum a ovocná školka Uherský Ostroh
(c)2010 ekovesnice.cz