moment prosím

Alter Nativa o.z. Brdárka

13.03.2012  

Pospolitosť Brdárska

Aktivity pospolitosti brdárskej zastrešuje Alter Nativa o.z. Brdárka

Niekoľko informácií o pospolitosti hornogemerskej obce Brdárka

 

Zmysluplnosť bytia

Sme ľudia, ktorí hľadajú možnosti hodnotnejšieho a zmyslupnejšieho bytia na tejto milej planéte. Pokúšame sa vytvoriť miesto, kde by sme mohli plnohodnotnejšie naplniť svoje životy a kde by pravidlá a spôsob bytia boli viac v súlade s naším vnútorným cítením a zároveň ohľaduplnejšie voči prírode. Teda v trvalo udržateľnom etickom vzťahu k prírode a k sebe navzájom. Pokúšame sa o žitie v súlade s prírodou s citlivým využívaním výdobytkov ľudského umu (i modernej doby) spôsobom čo najmenej narúšajúcim prírodu a živ. prostredie.

 

Snažíme sa o obnovu pôvodných vzťahov a princípov, nahradenie konkurencie a súťaživosti spoluprácou a neobmedzeného rastu prirodzenou rovnováhou; spolunažívanie a bývanie v harmonickom, synergickom spoločenstve v prostredí bezpečnom pre naše deti. Obývať spoločné územie a žiť v súlade so šetrnými spôsobmi budovania, bývania a žitia. Poživeň si dorábajúc v prvom rade prostredníctvom pôdy miestne a obnoviteľne.

 

Všetko v rámci našich ľudských možností...

 

Ekologické bývanie

Stavanie bezduchých činžiakov a absolustistická vláda tzv. funkcionalizmu minulej doby je už, veríme, za nami. Je čas návratu k prírodným materiálom a ich zmysluplnému používaniu. U nás z dávnej minulosti a v tzv. vyspelých krajinách desaťročiami zdokonalené stavby a obydlia z dreva, hliny, zo slamených balov, či vytvorené kombináciou spomenutých prírodných materiálov sú inšpiráciou pre budovanie štruktúr na našich pozemkoch. Energeticky úsporné obydlia spájajú a optimalizujú obytný komfort, energetickú a finančnú úspornosť a ochranu životného prostredia. Využívajú prirodzené predpoklady pozemku, na ktorom sa stavajú, slnečné žiarenie, smery vetra, poznanie predkov. Snažíme sa o používanie rokmi overených prírodných materiálov a systémov stavieb, avšak i nových technologických riešení s cieľom nájsť environmentálne čo najvhod-nejšie riešenie pre nás i naše deti...

 

Pestovanie bez chémie

Čistá voda a zdravé potraviny sú jedným zo základov zdravia ľudí a celej spoločnosti.

 

Preto sa snažíme pestovať naše plodiny bez použitia chemikálií a ohľaduplne k životnému prostrediu, tak, aby sme pôdu - živiteľku využili pre dopestovanie zdravých potravín, avšak nie zneužili na tvorbu ne-únosných ziskov. Preto využívame pri pestovaní našich plodín princípy permakultúry a ekologického poľnohospodárstva, označovaného aj ako organické alebo alternatívne poľnohospodárstvo.

 

Prírodné preparáty, využívanie fáz mesiaca, využitie vrodených vlastností a vzájomne prospešných vzťahov rastlín a zvierat, používanie malých, avšak intenzívnych systémov, maximálne využívanie trvaliek...

 

Už pri navrhovaní záhrad považujeme za potrebné myslieť na tvorbu, využívanie a urýchlenie prírodnej evolúcie (sukcesiu) a využívanie prírodných vzorov a okrajových efektov ekosystémov.

 

Remeslá

Remeslo má zlaté dno. Keramika v najširšom poňatí, umeleckom i úžitkovom. Džbány, čajové súpravy, misky podnosy, vázy, plastiky... i gombíky a prívesky... Originálna keramika majstrov dobrej vôle, majstrov brdárskych.

 

Pletenie košíkov či iných úžitkových a umeleckých výrobkov z prútia v rámci nami poriadaných kurzov.

 

Výroba drobností z vlny či plátna, prírodné plátené tašky zdobené voskovou batikou, ručne šité a zdobené plátené bábiky, vrecúška na bylinky i s bylinkami ...

 

Ručne strúhané šindle zo smrekového dreva, nevídané prútené brezové metly...

 

Našim cieľom je vybudovať remeselné dielne, ktoré prinesú obživu miestnym majstrom, dielňu, v ktorej sa bude možné čo-to i priučiť...

 

Podujatia

Víkendové stretnutia priateľov alternatívneho života - alias "VSPAŽ" - to sú víkendovky na Brdárke, pri ktorých môžete pomôcť pri budovaní systémov u nás. Či sa jedná o obnovu desaťročia zasypaných zavlažovacích kanálov, budovanie jazierok, "bušnej vane", kompostovacej toalety či sušiarne na ovocie, vždy je tu možnosť priučiť sa niečomu novému a zakúsiť pocit z dobre vykonanej práce. Naviac je každá víkendovka "okorenená" niečím zaujímavým, pečením chleba, bubnovačkou, prednáškou...

 

Víkendové stretnutie priateľov permakultúry na Brdárke - alias "ViSPrP" - podujatia pre zdatných permakulturistov, tých, ktorí už svoje systémy v súlade s etikou permakultúry tvoria. Sú i príležitosťou na odovzdanie nových poznatkov a skúseností.

 

Všedné či menej všedné kultúrne podujatia, predjarné veselie, poďakovanie za úrodu, folklórny festival... aj to je Brdárka.

 

Kurzy a školenia, semináre

V rámci našich aktivít poriadame rôzne kurzy, školenia a semináre.

 

Konferencia o domácom vzdelávaní, praktické kurzy permakultúry, kurzy kompostovania, kurzy pletenia košíkov... Naše vzdelávacie podujatia ladíme s dôrazom na praktickú stránku veci.

 

Ak sa prichádzate vzdelávať k nám, či my na Vaše pozvanie prichádzame vzdelávať Vás, pribaľte si do svojej výbavy i pracovný odev. Radi porozprávame i o teórii, avšak ... radšej pri praxi.

 

Sivá je teória a bez košatého stromu praxe je bezvýznamná...

 

Okrem nami poriadaných kurzov poskytujeme priestor pre stretnutia, semináre či vzdelávacie podujatia aj iným ľuďom, skupinám či organizáciám.

 

Permakultúra

Permakultúra je úspešný prístup k navrhovaniu vysoko produktívnych trvalo udržateľných záhrad, balkónov, ovocných sadov, parkov, lesov či fariem, ale aj celých ľudských usadlostí.

 

Základom permakultúry je etika a úcta k životu vo všetkých jeho formách. Táto etika sa dá rozdeliť do troch oblastí:

 

1. Starostlivosť o Zem, t.j. všetko živé aj neživé, čo sa na Zemi nachádza;

 

2. Starostlivosť o ľudí, teda o zabezpečenie našich základných životných potrieb; a

 

3. Využívanie nášho voľného času a prebytkov na účely starostlivosti o Zem a ľudí.

 

Okrem toho permakultúra uznáva vnútornú vrodenú hodnotu všetkých vecí bez ohľadu na to, či sa nám ľuďom zdajú užitočné alebo nie.

 

Z tejto etiky vyplýva, že permakultúra navrhuje ľudské systémy podľa vzoru prírodných ekosystémov, pričom využíva poznatky tradičných udržateľných kultúr aj moderných vied, ako aj nové overené objavy a skúsenosti, vrátane našich vlastných.

 

Permakultúra spolupracuje s prírodou a kombinuje štruktúry, rastliny, zvieratá a ľudí tak, aby sa šetrne využili ich vrodené osvedčené prirodzené vlastnosti a schopnosti. Používa tieto princípy a procesy na vytváranie „kultivovaných“ ekosystémov užitočných buď priamo pre ľudí, alebo pre úspešné a zdravé prežitie týchto systémov samotných.

 

Jednotlivé prvky sa snaží umiestniť tak:

 

aby medzi nimi mohlo vzniknúť maximálne množstvo užitočných prepojení a vzájomne prospešných vzťahov;

 

aby každý mohol plniť viac funkcií;

 

aby každú dôležitú funkciu zabezpečovalo viac prvkov;

 

aby prvky aj systém spotrebovávali minimum energie;

 

aby sme mohli využívať prednostne biologické zdroje a prírodné energie;

 

aby všetky produkty systému boli spracované vo vnútri tohto systému, t.j. aby sa recyklovali a nevznikali tak „odpady“;

 

aby sme vytvorili bohatú zmiešanú kultúru zo spoločenstiev vzájomne prospešných druhov rastlín a zvierat;

 

aby sme tvorili skôr malé vysoko produktívne intenzívne systémy, ako veľké extenzívne systémy, vyžadujúce drahé vonkajšie vstupy surovín a energie;

 

aby sme využili nielen plochu, ale aj ďalšie dimenzie priestor, čas a spolupôsobenie biologických prvkov (synergiu);

 

aby sme maximálne využívali trvalky;

 

aby sme mohli využiť a urýchliť prírodnú evolúciu (sukcesiu);

 

aby sme mohli využívať prírodné vzory a okrajové efekty ekosystémov.

 

Snažíme sa o využívanie týchto princípov v našom živote.

 

Možnosti podpory

Bez podpory našich priateľov a sympatizantov nášho snaženia by sme v napĺňaní našich cieľov mohli napredovať iba pomalým tempom.

 

Pômocť pri našich aktivitách môžete rôznymi spôsobmi. Chcieť znamená môcť.

 

Môžete nám pomôcť praktickou pomocou - „priložením ruky k dielu“. Môžete sa stať našim sympatizantom či členom. Môžete pomôcť pri rozšírení našich alternatívnych knižníc v Brdárke, resp. v Revúcej.

 

Môžete nám pomôcť ponúknutím svojich služieb... (kopírovanie, tlač materiálov, prekladateľské služby a pod.)

 

Môžete nám pomôcť materiálnym darom... (od drobností, náradia či náčinia po materiál a techniku - záhradné náradie vybavenie kancelárie a pod.)

 

Môžete nám pomôcť jednorazovým či pravidelným finančným darom v akejkoľvek sume. Váš dar môže podporiť jednu určitú aktivitu alebo môže byť určený na celkovú činnosť združenia. Ideálny spôsob takejto formy podpory je forma trvalého príkazu na určitú - i neveľkú sumu (2,-; 4,-; 7,-...Eur) mesačne z Vášho účtu v prospech nášho účtu 861 71 01/5200, ktorý vedieme v OTP Banka Slovensko.

 

Účasťou v

Brdárskom spolku podielníckom

sa môžete stať spolupodielnikmi pozemkov a stavieb, na ktorých sa dejú aktivity nášho združenia. Informácie na našich kontaktných adresách.

 

Spôsob, ktorým môžete finančne pomôcť aktivitám nášho združenia a nepredstavuje pre Vás žiadne výdaje naviac je

presmerovanie 2% z dane

v prospech našej organizácie.

 

Naviac existuje i spôsob podpory, ktorý Vám môže priniesť krásu, úžitok, či nové poznatky ...môžete navštíviť náš

internetový obchodík na adrese www.darceky.sk

a vybrať si z našej širokej ponuky publikácií a podporných produktov...

 

Kontakty

Dostať sa k nám nie je zložité.

 

Do Brdárky premávajú autobusové spoje, dá sa k nám dostať na bicykli či pešo.

 

Informácie a mapu umiestnenia Brdárky nájdete

po kliknutí TU

Alter Nativa o.z., Brdárka 11, 049 34 Brdárka

 

Tel/fax: 058 7931 056, Mob/SMS: 0910 170 790

 

Viac info na http://www.alter-nativa.sk

 

Naša ponuka na http://www.darceky.sk

www.alter-nativa.sk
FOTOGALERIE

INFO: K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře. Přidat komentář.

Překlad webu
Facebook
Google+
Poslední komentáře
Naše videa na YouTube
Reklama
Časopis Kvalitní život, mediální partner ekovesnice.cz
www.thermosolar.sk
www.naseekonomika.cz
www.dancelab.cz
Prodej stromků s.r.o. - zahradní centrum a ovocná školka Uherský Ostroh
(c)2010 ekovesnice.cz