moment prosím

Kalendář akcí
Klientská sekce

email    

heslo    

Nová registrace | Heslo?!

Sieť dobra

29.08.2012  

Zámer zdru­že­nia

Spá­jať dobré je nie­len našim posla­ním, ale aj pri­már­nym záme­rom. Kla­dieme si za cieľ v človeku hľa­dať a pro­pa­go­vať práve jeho dobré a pros­pešné vlast­nosti. Neopo­mí­na­júc exis­ten­ciu tie­nis­tých strá­nok ľudskej povahy sme sa vybrali sme­rom k upred­nost­ňo­va­niu a tým pádom posil­ňo­va­niu jej pozi­tív­neho potenciálu.

V kaž­dom z nás sa náchá­dza túžba po hoj­nosti, dostatku, bez­pečí, láske, spo­koj­nosti, radosti a kre­a­ti­vite. Naro­dili sme sa však do spo­loč­nosti, ktorá nám dáva málo pod­ne­tov na takýto život. Kon­zumný spô­sob života, ktorý v súčas­nosti domi­nuje v ľudských pre­ja­voch vedie práve k smútku, nespo­koj­nosti, hnevu, neus­tá­lemu kolo­behu a nahá­ňa­niu sa za peniazmi, stat­kami, či porov­ná­vaní sa s ostatnými.

Exis­tujú spo­lo­čen­ské modely, modely mys­le­nia a sprá­va­nia, ktoré z nás môžu uro­biť spo­koj­ných, lás­ka­vých a kre­a­tív­nych ľudí. Nachá­dzame sa v bez­pre­ce­dent­nom his­to­ric­kom období a mnohí z nás cítia nalie­havú potrebu zmeny. Nikdy v zná­mej his­to­rii sme nemali taký úžasný prí­stup k infor­má­ciám ako nám ponúka Inter­net a záro­veň zaží­vame súčasne nie­koľko prob­lé­mov ba až kríz (envi­ro­men­tálna, ener­ge­tická, eko­no­mická, cha­rak­te­rová), kto­rých sku­točné rie­še­nie je zatiaľ otázne.

Ak si tieto sku­toč­nosti uve­do­míme, táto doba nám dáva veľa pros­tried­kov a pod­ne­tov vďaka kto­rým môžeme sku­točnú zmenu dosiahnuť.

Výrok uzat­vá­ra­júci tento úvod môže znieť ako klišé, čo však neuberá nič jeho prav­di­vosti: Začať treba od seba.

www.sietdobra.sk
FOTOGALERIE

INFO: K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře. Přidat komentář.

Překlad webu
Facebook
Google+
Poslední komentáře
Naše videa na YouTube
Reklama
Časopis Kvalitní život, mediální partner ekovesnice.cz
www.thermosolar.sk
www.naseekonomika.cz
www.dancelab.cz
Prodej stromků s.r.o. - zahradní centrum a ovocná školka Uherský Ostroh
(c)2010 ekovesnice.cz