moment prosím

Kalendář akcí
Klientská sekce

email    

heslo    

Nová registrace | Heslo?!

Ekonomika osídlení

17.05.2021  

POZOR! Toto je převzatý projekt, vypracovaný panem Smržem, jelikož na takovéto podobné vypracování nemáme bohužel čas.

U nás podobně přirozeně žijeme tak, jak je zde na kopanicích i jinde běžné a normální viz úvod, něco o nás a viz návštěvy u nás...

 

 

Jakkoliv bude část nákladů na život v obci, orientované do venkovského prostoru, snížena o podíl cen energií, bydlení, pitné vody, likvidaci odpadů nebo cen produkovaných potravin odpovídající zisku dodavatelů či majitelů, bude v každém případě představovat finanční nebo jinak sdílenou zátěž danou nutností obnovy a ekonomické funkčnosti celého systému. Není proto pochyb, že základní otázka, kterou si budou klást všichni potenciální obyvatelé obce bude znít: "čím se tam budu živit?" Je proto nezbytné věnovat tomuto tématu maximální pozornost. Ekonomické vztahy v budoucím osídlení lze rozčlenit do tří základních typů ekonomických aktivit podle převažujícího charakteru orientace jejich působnosti.

 

Aktivity orientované převážně dovnitř obecní struktury

 1. Energetika - bude pozůstávat z kvalifikované údržby a adjustace bezchybného chodu jednotlivých instalovaných energetických zařízení: větrných elektráren, bioplynového generátoru a jeho příslušenství, solárních panelů, solárních článků, obnovitelné biomasy a centrálního otopného systému, včetně řízení systému pomocí softwarového vybavení.
   
 2. Dopravní a nákupní servis - bude zajišťovat nezbytnou dopravu - v rámci obnovitelné energetiky převážně automobilem na stlačený vzduch nebo elektromobilem. Dopravní servis bude účinkovat zejména pro potřeby zásobování, prodeje vlastních výrobků, starání se o autopark, dopravu osob, dětí do školy a pod. Servis bude organizován buď individuálně nebo společně podle dohody účastníků - jedná se opět o fakultativní možnost.
   
 3. Školní a mimoškolní výchova dětí - po uvedení aglomerace do života počítáme s volitelnou organizací mimoškolní výchovy a po jisté době i povinné školní docházky dětí.
   
 4. Pěstební a chovatelské aktivity - v rámci tohoto programu budou pěstovány nejrůznější plodiny, zelenina, ovoce, obiloviny ale i energetické a další technické rostliny, které budou převážně sloužit jednak pro přímou spotřebu, jednak jako vstupy do dalších ekonomických aktivit. Chovatelské aktivity předpokládají chov včel a malého dobytka, případně ryb v rybnících.
   
 5. Odpadní hospodářství - tato aktivita zahrnuje třídění odpadů a další nakládání s nimi - pálení, recyklace, prodej, odvoz, atd...
   

Aktivity směřující dovnitř mohou být provozovány na úrovni zaměstnaneckého poměru ke zřízenému ekonomickému subjektu.

Počet zaměstnaných osob v těchto aktivitách:

 • Energetika: 1 - 2 osoby
 • Dopravní a nákupní servis: 1 osoba
 • Školní a mimoškolní výchova dětí: 0,5 osoby
 • Pěstební a chovatelské aktivity: 1 - 3 osoby
 • Odpadní hospodářství: 0,5 osoby

Celkem zde existuje 4 až 7 pracovních míst.

 

Aktivity převážně orientované směrem mimo obecní struktury, tyto aktivity mají přinést do vesnice nezbytné finance

 1. Prodej přebytků kvalifikovaného biozemědelství, marketing a organizace prodeje
  - větší měrou bude realizován navázáním ekonomických vztahů s ekonomickými strukturami maloobchodu i velkoobchodu v regionu
  - jistou měrou bude spotřebováván přímo ve vesnici a bude začleněn do vnitřních ekonomických struktur
   
 2. Řemeslná malovýroba
  - bude se specializovat na lokální zdroje surovin, zejména na zpracování zemědělských a přírodních produktů tradičními i moderními (bio)technologiemi
  - drobná výroba ze dřeva v oblasti hraček, dřevěných doplňků a drobného nábytku, z odpadového dřeva, respektive vhodných dalších odpadů bude realizována výroba ekologických briket
  - výroba substrátu pro pěstování rostlin ze zbytků po energetické výrobě bioplynu
   
 3. Agroturistika a specializované pobyty ve vesnici
  V rámci vesnice budou realizovány různé typy pobytů pro klienty nerůznějšího typu směrované zejména na alternativní školy, které - jak předpokládáme i na základě naší zkušenosti - ocení vyšší míru "alternativy", i s přihlédnutím k tomu, že tímto způsobem budeme současně prakticky a živým způsobem propagovat energetickou reformu společnosti. V některých vhodných případech počítáme výhledově se zlevněnými pobyty a ekonomickou vstřícností, například částečnou úhradou prací na ekologických projektech v okolí, tvorbě krajiny, brigádních pracích apod. V rámci demonstračních projektů solární energetiky počítáme s pořádáním kurzů, seminářů a praktických pobytů zaměřených na poskytování nerůznějších informací z oblasti ekologické energetiky, recyklace , ale i alternativního způsobu života.
   
 4. Hospodářské aktivity v oblasti demonstračního charakteru vesnice
  Realizace seminářů, demonstračních pobytů a specializovaných pobytů, které bude plnit jedno z hlavních poslání vesnice. Předpokládáme, že frekventanti seminářů a specializovaných kurzů budou ubytování při vícedenních akcích ve vesnici a budou se tam téže stravovat.
   
 5. Sezónní turistická ubytovna a specializovaná restaurace
  Bude-li obec situována v zajímavé krajině, případně i u větší aglomerace, bylo by přínosné poskytovat levné turistické ubytování a stravování zájemcům v maximálním počtu cca 20-25 stálých hostů v letní sezóně.
   
 6. Hospodářské aktivity v oblasti bioplynových generátorů
  V této oblasti počítáme především v kooperacích s výrobní, projekční, servisní, vývojovou a poradenskou hospodářskou aktivitou v oblasti komponent malých bioplynových generátorů pro lokální využití, zejména v regionu. Tato aktivita vhodně koncepčně navazuje na demonstrační a propagační charakter vesnice a vytváří hospodářskou aktivitu v jedné z nejdostupnějších oblasti obnovitelné energetiky.

 7. Specializovaná školka stromů
  Počítáme s vybudováním a provozem specializované školky stromů, ve které by se pěstovaly autochtonní, okrasné i lesní stromy na prodej a dosazování v rámci smluvně udržovaného území. Počítáme rovněž s participací na programech záchrany původních krajových odrůd ovocných stromů a dalších užitkových rostlin.
   
 8. Nezemědělská péče o krajinu
  V rámci této aktivity bude možno pracovat v oblasti nezemědělské péče o krajinu, zejména na ochranářských a konzervačních projektech, čištění krajiny, likvidace ekologické zátěže, obnovování biotopů a biokoridorů, revitalizace vodních toků a rybníků a pod.


Počet zaměstnaných osob v těchto aktivitách:

 • Prodej přebytků: 0,2 osoby
 • Řemesla: 2 osoby
 • Agroturistika: 1 - 2 osoby
 • Hospodářství: 1 osoba
 • Ubytovna: 0,5 osoby
 • Bioplynová stanice: 2 - 3 osoby
 • Sad: 1 osoba
 • Krajina: 2 osoby    

Celkem zde existuje 9,7 až 11,5 pracovních míst.

 

Nezávislé ekonomické aktivity

V této podskupině předpokládáme, že ve vesnici budou někteří obyvatelé v produktivním věku, kteří budou vázáni na vesnickou ekonomiku pouze sdílením bydlení a participací na základních vesnických okruzích. Předpokládáme, že tito obyvatelé se budou principiálně rekrutovat z následujících skupin, přičemž zřejmě budou a zůstanou skupinou minoritní.

 1. Vlastní nezávislé podnikání - firma nezávislá na ekonomických strukturách obce.
 2. Zaměstnanecký poměr mimo vesnici
 3. Svobodné zaměstnání - výtvarné obory, překladatelství, výroba software...

 

Počet osob zaměstnaných v těchto aktivitách

 • Vlastní podnikání: 2 osoby
 • Zaměstnání mimo: 2 osoby
 • Svobodné zaměstnání: 1 osoba

Celkem zde existuje 5 pracovních míst.

 

Celkový počet zaměstnaných osob

Předpokládáme asi celkem 19 -23 osob v produktivním věku v první fázi obnovy obce v jednotlivých kategoriích podle ekonomických cyklů.

Cirkulace pracovníků
Mezi určitými profesemi, které to dovolí a pro jejichž rozvoj bude tento přístup výhodný, předpokládáme volitelnou cirkulaci pracovníků. Na základě zahraničních zkušeností přináší tento způsob s sebou výraznou dynamiku osobního i profesního růstu a má vliv na profesní motivaci jednotlivých členů obce.

 

Příklady ekonomických cyklů

Funkčnost ekonomiky bude zajištěna v ekonomických cyklech:

Prodej potravin účastníkům různých pobytů
Výroba zemědělských produktů (zelenina, ryby, med, brambory...), případně za pomoci osob účastnících se částečně barterových pobytů rehabilitačních, sociálních a agroturistických a prodej a spotřeba těchto produktů účastníky specializovaných seminářů a dalšími návštěvníky.

Využití dřevné hmoty z oblasti péče o rozptýlenou zeleň v oblasti
V rámci spolupráce se CHKO, resp. se současným přírodním parkem předpokládáme stabilní péči o nelesní zeleň v krajině spojenou s ošetřováním, dosazováním vlastních autochtonních výpěstků jednotlivých druhů místních dřevin a prořízkou starých a poškozených stromů rozptýlené a nelesní zeleně v oblasti. Takto získaná dřevěná hmota bude použita pro místní malovýrobu drobného nábytku, hraček a řeziva a nepoužitelné části stromů budou zpracovány na energii - přímé spalování či ekologické brikety.

Využití chovu ovcí a koz pro tvorbu a ochranu krajiny
V rámci tohoto okruhu bude v využito malé stádo ovcí a koz pro systematickou a ekologicky únosnou péči o luční porosty včetně likvidaci některých agresivních rostlinných druhů a pro znovuobnovení přírodní rovnováhy.

Návaznost odborných seminářů z oblasti obnovitelné energetiky a eko-logického stavitelství na projekci a prodej komponent bioplynových generátorů
Na pořádání seminářů obnovitelné energetiky, eko-logického stavitelství a účelových pobytů různých zájemců bude navazovat komerční činnost pozůstávající z projekčních, výrobních instalačních a servisních aktivit, které se budou týkat oblasti, jež je například v Rakousku velice rozvinutá - instalace a výroby bioplynových jednotek. Předpokládáme získání dostatečného know-how a kooperaci s některou místní stavební firmou.

 

Napsal Milan Smrž (www.eurosolar.cz)

 

 

Ikona

 

Občanské sdružení Eko-osada o.z. pomáhá realizovat obydlí pro trvale udržitelný život.

Ekovesnice o.s.
Tel.: 00421 944293223
      
email.: ekovesnice@gmail.com

 

Související články:

Projekt Eko Osada Bílé Karpaty 

V údolí Bílých Karpat na hranici Moravy a Slovenska se snažíme o vznik soběstačné a eko–logické osady.

AgroKruh - pěstování biozeleniny pro celou osadu

INFO: K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře. Přidat komentář.

Překlad webu
Facebook
Google+
Poslední komentáře
Naše videa na YouTube
Reklama
Časopis Kvalitní život, mediální partner ekovesnice.cz
www.thermosolar.sk
www.naseekonomika.cz
www.dancelab.cz
Prodej stromků s.r.o. - zahradní centrum a ovocná školka Uherský Ostroh
(c)2010 ekovesnice.cz