moment prosím

Kalendář akcí
Klientská sekce

email    

heslo    

Nová registrace | Heslo?!

Energetika vesnice

17.05.2021  

POZOR! Toto je převzatý projekt, vypracovaný panem Smržem, jelikož na takovéto podobné vypracování nemáme bohužel čas.

U nás podobně přirozeně žijeme tak, jak je zde na kopanicích i jinde běžné a normální viz úvod, něco o nás a viz návštěvy u nás...

 

 

 

Základním parametrem energetického zabezpečení autarkní demonstrační obce podle našeho projektu je plné uspokojení energetické spotřeby z obnovitelných zdrojů při zachování současné civilizační úrovně. Tento předpoklad bude realizován energetickým mixem solárních energií tak, aby bylo zaručeno optimální dosažitelné a rovnoměrné zásobování energií. Uvedené energetické výkony a parametry se vztahují na první etapu výstavby obce Hraničky a budou principielně koncipovány tak, aby je bylo možno rozšířit v případě, že se obec rozroste.

Elektrická energie

Malé vodní elektrárny
Optimum pro založení autarkního osídlení představuje lokalizace u malé vodní síly. S ohledem na charakter její značnou provozní nezávislost by bylo možno tento zdroj v případě 2-3 generátorů považovat za páteřní a využívat jeho kapacitu pro zajištění trvalé a nevyhnutelné spotřeby (oběhové čerpadlo otopného systemu, uchovávání potravin, nouzové osvětlení) a pro noční akumulaci.

Větrné elektrárny
Určitou část výkonu elektrického zdrojů lze vázat na nepravidelné dodávky, jak je tomu v případě větrné elektřiny. Tato část může být s výhodou použita pro akumulaci do větších kapacit nebo pro nárazové využití většího příkonu.

Fotovoltaické články
Pro denní spotřebu počítáme s elektrickou energií z fotovoltaického panelu, který bude mít předpokládaný maximální výkon asi 4kWp, a budou poskytovat při skutečném výkonu 60 -80 kWh/rok na 100 Wp. Získaná energie 2.400 až 3.200 kWh/rok.

Kogenerace nebo Stirlingův motor
Podle okolností lze provozovat kogeneraci nebo připojit Stirlingův motor pro získání většího množství proudu.

Bioplyn
Na bioplyn budou zpracovávány splaškové vody z vesnice, kde počítáme průměrně s 46 ekvivalentními obyvateli a veškeré organické metanizovatelné odpady. Vznikající bioplyn bude čištěn od sulfanu chelátoželezitou metodou a přednostně využíván pro vaření v jednotlivých domácnostech a kuchyních. Počítáme se dvěma vyhnívacími nádržemi, pracujícími v diskontinuálním režimu. Odpadní voda z metanizace splaškových vod bude čištěna v kořenové čističce. Zbytek po metanizaci bude použit jako hodnotný substrát pro pěstování náročnějších plodin.

Vytápění domů - pasivní solární vytápění
Všechny domy budou stavebně realizovány s pasivním solárním topením, t.j. budou tepelně přínosně proskleny na jižní straně se vhodným způsobem akumulace tepla do stavebního materiálu a ze severní strany budou domy opatřeny hydroizolací, kryty dostatečnou vrstvou přírodního izolačního materiálu a zatravněny. Při větrání se počítá cca s 85% rekuperací tepla.

Kombinovaná tepelná jednotka
Kombinovaná tepelná jednotka s efektivní regulací pro spalování bioplynu, odpadní organické hmoty, rychle rostoucí biomasy a odpadního dřeva bude v první fázi projektována asi pro 20 solárních domů, pohostinský a komunitní dům, výrobní prostor, a bude mít předpokládaný tepelný výkon 100 - 200 kW. Bude schopna zajišťovat teplo v obdobích kdy nebude možno krýt spotřebu tepla z okamžitých slunečních zdrojů. Může být spojena s kogenerací elektřiny.

Teplá užitkové voda (TUV)
V příhodných obdobích bude TUV zajišťována pomocí slunečních kolektorů integrovaných v potřebném množství do střech domů. V klimaticky nepříznivých chvílích, příkladně za zimních večerů po zatažených či deštivých dnech bude TUV zajištěna napojením na otopný systém.

Záskokový zdroj elektřiny
V solárním mixu postaveném na několikanásobném zajištění dodávky elektrického proudu nepřichází téměř v úvahu, že by došlo k úplnému přerušení dodávky, ale samozřejmě nelze tuto situaci zcela vyloučit. Totální výpadek proudu v nočních hodinách by například mohl v zimním období způsobit obtíže s oběhovým čerpadlem tepelného zařízení, a proto bude jeho nezávislý provoz jištěn zálohovaným zdrojem z akumulátorů o kapacitě schopné přemostit noční období.

Akumulace elektrické energie
Energie bude akumulována do pneumatického zásobníku. Tato energie bude používána pro zpětné získávání elektrické energie a pro "dobíjení" vozidla s elektrickým pohonem.

Akumulace tepla
Teplo může být akumulováno do podzemního tepelného zásobníku, aby mohlo být získáno v zimním nebo přechodném období pro použití k vytápění nebo přípravu TUV.

Doprava
Jistý, v optimálním případě zvyšující se podíl na dopravě bude realizován pomocí komerčně vyráběného elektrického automobilu, který bude napájen přebytečnou energií získávanou z obnovitelných zdrojů. Tento automobil může být sdílen a využíván zájemci z okruhu obyvatel slunečního osídlení.

Odpadové hospodářství

Jednoznačně bude definováno a důsledně prováděno třídění veškerého odpadu na spalitelný, kompostovatelný/metanizovatelný, recyklovatelný, inertní a nerecyklovatelný.

Nulová skládka odpadů
Žádná z odpadních látek nebude ukládána běžným netříděným způsobem, ve vesnici nebude zřízena skládka. Chceme dodržovat přírodní princip, při kterém nebude vznikat žádná nerecyklovatelná látka. V období výstavby vesnice, bude hůře recyklovatelný odpadový materiál převážen na jiné skládky, a to v míře velmi omezené.

Ekologický charakter materiálových vstupů
Pořizování materiálových vstupů bude pokud možno v největší míře podřízeno zásadám ekologicky sofistikovaného nákupu s ohledem na vznikající odpady. Bude koncipováno základní pravidlo, že na žádném pozemku nesmí být založena skládka nerecyklovatelného odpadu a ten obyvatel, který do obce vnese nerecyklovatelný odpad, se bude muset postarat o jeho zákonnou likvidaci na vlastní náklady.

Zpracování odpadní vody
Komunální odpadní voda bude svedena z jednotlivých budov do metanizační nádrže, kde bude filtrována a tuhých podílů spolu s dalším organických odpadem bude za anaerobních podmínek vznikat bioplyn, který bude po čištění využit k vaření resp. topení. Odpadní voda po metanizaci bude pokračovat hydrostaticky do sedimentační nádrže a do kořenové čističky odpadní vody.

 

Napsal Milan Smrž (www.eurosolar.cz)

 

Ikona

 

Občanské sdružení Eko-osada o.z. pomáhá realizovat obydlí pro trvale udržitelný život.

Tel.: 00421 944 293 223
    
email.: ekovesnice@gmail.com

 

Související články:

AgroKruh - pěstování biozeleniny pro celou osadu

INFO: K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře. Přidat komentář.

Překlad webu
Facebook
Google+
Poslední komentáře
Naše videa na YouTube
Reklama
Časopis Kvalitní život, mediální partner ekovesnice.cz
www.thermosolar.sk
www.naseekonomika.cz
www.dancelab.cz
Prodej stromků s.r.o. - zahradní centrum a ovocná školka Uherský Ostroh
(c)2010 ekovesnice.cz