moment prosím

Kalendář akcí
Klientská sekce

email    

heslo    

Nová registrace | Heslo?!

Pyramidy - tajemný oheň pyramidy

04.02.2014  

Pyramidy - tajemný oheň pyramidy

 
Pyramida. / Foto: globe
Pyramida. Foto: globe
Pyramida energii nevytváří. Ta, která se v ní hromadí, má mnoho společného s jejím tvarem, rozměry a magnetickým polem Země. Nejpravděpodobnější je její kosmický původ. Podle pyramidologů se její účinky nemohou srovnat s žádnou známou formou energie.
ReklamaNoetika

Pyramidy patří k tisíciletým záhadám

které se člověk stále znovu a znovu snaží vyřešit. Existuje mnoho hypotéz, které se týkají účelu a významu pyramid. V Cheopsově pyramidě lze najít ukryté matematické a astronomické vědomosti. Jsou vědci, kteří tvrdí, že tato pyramida obsahuje podrobné informace o dějinách lidstva, od raných dob až do roku 3989. I její nejmenší konstrukční detaily mají svůj odraz v kalendářních rocích.

Oheň pyramidy

Slovo pyramida je složeno z řeckého pyro – oheň a ze slova amid, což znamená asi tolik, jako nalézat se uprostřed. Podle antických představ byl oheň tou energií v kosmu, která pronikala vším, vše ozařovala. Je možné, že už samotné slovo pyramida nám sděluje tajemství, které v sobě tato stavba ukrývá – oheň uprostřed. Mohla by tedy být jakýmsi kondenzátorem, transformujícím nebo produkujícím biokosmickou energii neznámé podstaty.

Energie pyramid

Předpokládá se, že pyramidální energie je elektromagnetického charakteru, i když mnozí o tom pochybují. To však ale není podstatné. Důležité je, že efekty a účinky této energie nejsou pochybné. Někteří vědci tvrdí, že je to kosmická energie, resp. kosmobioenergetická, a že je velmi příznivá a užitečná pro člověka a další živé organismy. Ale i bez velkého teoretizování se už mnozí mohli osobně přesvědčit, že pyramida svou energií člověku pomáhá při získávání vitálních sil a že je schopna nám dodávat energii při naší vyčerpanosti, léčit apod. Pouze na nás záleží, kolik takové energie jsme schopni přijmout a využít pro vlastní prospěch.

Neznámá energie - zesilovače elektromagnetického spektra

Dosud bylo uskutečněno mnoho různých měření a vysloveno mnoho hypotéz. Všechna zjištění podložená laboratorními výzkumy ukazují, že tato neznámá energie se může opticky lámat, odrážet a polarizovat. Vědci, kteří se specializují na výzkum pyramid z hlediska jejich energetických účinků, již předložili důkazy o tom, že Cheopsova pyramida, podobně i její zmenšené modely, působí jako zesilovače energií elektromagnetického spektra i neznámé energie kosmického původu.

Cheopsova pyramida - výzkum Dr. Flanagan

Americký vědec Dr. Flanagan je toho názoru, že Cheopsova pyramida vyrábí záření v rozsahu velmi vysokých frekvencí, a to pouze na základě toho, že má pět úhlů. Tyto rohové úhly pyramid koncentrují a usměrňují záření atomů stavebního materiálu pyramidy do paprsku, který prochází ústředním bodem pyramidy. Tato energie se soustřeďuje právě v místě královské hrobky. Atomy, které se zde nacházejí, absorbují rezonanci vyzařovanou energií. Tím se nabíjí jejich elektrony a v důsledku toho se dostávají na oběžné dráhy stále vzdálenější od atomového jádra. Flanagan zjistil měřením, že energie vysokoenergetického pole atomů v tomto místě dosahuje hodnoty 10 nanometrů. Jde o energii, kterou mnozí významní vědci pokládají za pramatku všech živých organismů. Podle nich spojuje všechny lidi navzájem a současně také s kosmem. Je pravděpodobné, že stavitelé Cheopsovy pyramidy znali podstatu a význam této energie a uměli ji rovněž používat.

Naše Země se nachází pod stálým vlivem dvou protichůdných sil

 • podzemní síla
 • kosmická síla

Tyto síly spolu působí, udržují rovnováhu, harmonii a život na Zemi. Když dojde k porušení této rovnováhy, stávají se nevysvětlitelné příhody a lidé často umírají na různé nemoci. Pyramida má síly obě tyto síly koncentrovat a umožňuje jejich ovládání. Uvádí se, že model pyramidy, představující zmenšeninu Cheopsovy pyramidy při zachování jejích základních parametrů, je prý v současnosti jedním z mála, zařízení umožňující skutečnou likvidaci škodlivého zemského záření v našich obydlích. Kromě jiného je dokázáno, že zvětšením velikosti modelu pyramidy narůstá energie záření. To znamená, že dosah účinků pyramidy je závislý na jejích geometrických rozměrech.

V každém modelu pyramidy, i v tom malém, spolu působí tři druhy energie:

 • Energie elektrická – emitovaná vrcholem
 • Energie magnetická – vyzařovaná bočními stěnami
 • Energie mentální – tzv. faktor pointinga, polarizovaný na „zeleno“ s mumifikačním účinkem.

Životní energie pyramid

Díky tomu, že pyramida má optimální proporce, shromažďuje ve svých útrobách životní energii, pocházející z hloubky Země a okolního prostoru. Energie v pyramidě proudí směrem od její základny k vrcholu formou vln o délkách odpovídajících devíti základním barvám vesmíru. Pyramida tuto energii současně emituje (vyzařuje) stěnami do nitra ve všech směrech.

Léčba pyramid

Uvedená energie velmi blahodárně působí na člověka a jeho prostředí. Mluvíme o takzvané pyramidální energii, která má různé využití. Může posilovat organismus, zvětšovat vitalitu, omlazovat, léčit lidi, zvířata a pomáhat rostlinám v jejich růstu, zmírňovat bolesti, urychlovat hojení ran, pohmožděnin a popálenin, umožnit zdravé sny, neutralizovat negativní záření vodních toků (geopatogenní zóny), energetizovat potraviny, nápoje a vodu pro pití i zalévání na zahrádce, ošetřovat těla a kultury rostlin.

Energie vyzařovaná z modelů pyramid

může působit na živé organismy pozitivně, v některých případech však také i negativně. Při praktickém používání modelů pyramidy i při prováděných pokusech musíme vždy dbát na to, aby pyramida byla správně orientována. V pyramidách se koncentruje energie pouze tehdy, když je její základna umístěna vodorovně a boční stěny směřují přesně ve směru světových stran: sever – jih, východ – západ. Položíme – li pyramidu na bok, nebo jí pootočíme, stane se z ní jen obyčejná konstrukce a nebude plnit požadovanou funkci a nebude účinná.

Pyramida posiluje člověka

Energie pyramid není pro člověka škodlivá. Naopak, posiluje jeho vitalitu. Znemožňuje také množení bakterií a mikroorganismů, které způsobují rozklad potravin. V pyramidách objevujeme působení energie, které doposud neznáme. Zatím nemůžeme změřit ani popsat její fyzikální vlastnosti, protože neexistují odpovídající měřící přístroje a zařízení.

Kosmický původ pyramidy

Pyramida energii nevytváří. Ta, která se v ní hromadí, má jistě mnoho společného s jejím tvarem, jejími rozměry a magnetickým polem Země. Nejpravděpodobnější je její kosmický původ. Podle pyramidologů se její účinky nemohou srovnat s žádnou známou formou energie. Někteří dokonce tvrdí, že pyramida dokáže koncentrovat ionizovaný vodík a slučovat ho s infračerveným slunečním zářením, a tím vytváří „kosmobioenerii“.

Využití modelu pyramidy - pokusy s pyramidou

Bylo objeveno mnoho způsobů využití účinků pyramid i v tak různorodých oborech jako např. biochemie, zdravotnictví, zemědělství elektronika nebo praktické využití pyramid pro drobné potřeby člověka.

Např. dáme – li dovnitř orientované pyramidy:

 • Vejce -nezkazí se v ní, ale po několika dnech se úplně vysuší.
 • Med - umístěný v pyramidě ztuhne, ale když pyramidou posuneme, med opět bude mít svou tekutou konzistenci.

Pyramida urychluje růst rostlin

To, co již o pyramidách víme, je pozoruhodné, a co nám mohou zmenšeniny pyramid vyrobené z nejrůznějších materiálů při dodržení základních parametrů poskytnout, je zajímavé a pro člověka velice prospěšné a užitečné. Pokud se dnes již se známými a prakticky ověřenými vlastnostmi pyramid seznámíme, můžeme jejich účinků s úspěchem využívat pro zlepšení našeho zdravotního stavu, pro různé činnosti jako např. zvýraznění účinků léků, kávy, čaje, zlepšení vlastností pitné vody a vody vůbec, zrychlení klíčivosti semen, urychlení růstu květin a zeleniny atd.

Pyramida jako akumulátor i transformátor energie

Mnozí vědci připouštějí, že pyramidy jsou nejen akumulátory kosmické energie, ale pravděpodobně i transformátory této energie. Energie se v pyramidách koncentruje do jejich středu a je prý jedno, zda se jedná o stavbu masivní z velkých kamenných kvádrů, nebo jen o pyramidy z laminátových, kovových nebo dřevěných tyčí.

Pyramida - orgon - pyré

Základem pyramidologie je teorie, že uvnitř pyramidy se koncentruje a transformuje kosmická energie (orgon). Pyramidou přetransformovaná energie se pak nazývá „pyré“. Aby k tomuto ději došlo, je nezbytné, aby vždy jedna strana pyramidy směřovala (byla orientována) k severnímu pólu Země.

Pyramida nemá pouze mumifikační účinky

Tohoto pyramidálního efektu, jakožto důsledku působení pyramidální energie, můžeme využít v praktickém životě nejrozmanitějším způsobem. Pyramida působí dehydratačně, antibakteriálně a zvyšuje energetickou bilanci uvnitř uložených potravin. Blahodárně působí na zdravotní stav člověka, jeho psychiku a působí proti účinkům a vlivům geopatogenních zón.

Zásady pro použití pyramidy

Aby byla zajištěna správná činnost pyramidy, musí se dodržovat určité zásady pro její použití:
 • Pyramidy mohou mít různé rozměry, ale vždy musí být při jejich konstrukci zachovány poměry mezi jejími parametry.
 • Velikost pyramidy je dána jejím předpokládaným využitím.
 • Z hlediska funkce není rozhodující z jakého materiálu je pyramida vyrobena.
 • Pyramida musí být vždy postavena základnou na rovné ploše.
 • Pyramida by neměla být umístěna v blízkosti elektrického vedení, el. Spotřebičů, a elektřiny vůbec, pod pyramidou by nemělo být uloženo žádné potrubí, el. Vedení a také by tam neměla být spodní voda.
 • Pyramida musí být vždy orientována přesně ve směru sever – jih (jedna libovolná strana směřující na severní pól Země).
 • Předměty vkládané do pyramidy by měly být uloženy jejich delší osou ve směru sever – jih (např. stonky bylin).
 • Dovnitř pyramidy musí mít přístup atmosférický vzduch.
 • Pro činnost pyramidy není podmínkou, aby jednotlivé stěny pyramidy byly plné.
 • U pyramid vyrobených z tyčí je důležité, aby byly tyče správně vsazeny do vrcholové spojky a spodních spojek a řádně v nich zafixovány (nesmí být nějaká tyčka povytažena).
 • U tohoto typu pyramid musí být vždy základna pyramidy složena z delších tyčí a do vrcholové spojky se zasouvají tyčky kratší.

©A.R.X. Sojka - pursuant Tajemné pyramidy ve službách člověka – Ing. Jaroslav Hanus.

www.noetika.cz


Články na téma Egypt

Staroegyptské čarodějnictví
MAAT - bohyně pravdy a spravedlnosti
Svaté umění starého Egypta
Isis jako esoterní symbol podstaty života
Ženy na egyptském trůně
Fenomén pyramid - Jan Kefer
Egypt a Bohové - Egyptský pantheon

Rozměry pyramidy - velikost pyramidy

Chufuova pyramida - obvykle se uvádí určité velikosti, ale musíme se podívat jaká byla velikost pyramidy po postavení.

Originální velikost pyramidy je:

 • základna 232 × 232 metru (dnes 230,38 x 230,38)
 • Výška pyramidy 139,5 metru (dnes 130 m).

Stavba modelu pyramidy

Při zachování původních rozměrů je optimální velikost například:

 • 23,2 cm x 23,2 cm základna pyramidy
 • 13,9 cm výška pyramidy.
 
Zdroj:  www.panna.cz

 

Vyrobíme nebo postavíme větší nebo menší pyramidu dle domluvy, info zde...

 

 

 

INFO: K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře. Přidat komentář.

Překlad webu
Facebook
Google+
Poslední komentáře
Naše videa na YouTube
Reklama
Časopis Kvalitní život, mediální partner ekovesnice.cz
www.thermosolar.sk
www.naseekonomika.cz
www.dancelab.cz
Prodej stromků s.r.o. - zahradní centrum a ovocná školka Uherský Ostroh
(c)2010 ekovesnice.cz